Make your own free website on Tripod.com
Giza - Egypt
Giza - Egypt
Government Building - Athens
Hatsetsup - Luxor
Hatsetsup - Luxor
Hatsetsup - Luxor
Thaao & Jack - Giza, Egypt
Japanese Tourists! - Aswan, Egypt
Karnak - Egypt
Karnak -  Egypt
Karnak - Egypt
Karnak - Egypt
Karnak - Egypt
Karnak - Egypt
Karnak - Egypt
Karnak - Egypt
Kisses From Egypt
Kouros - Delphi Museum, Greece
Luxor - Egypt
Luxor - Egypt
Luxor Temple - Egypt
Monastry - Egypt

More